تغییر آدرس سامانه آموزش
1393-9-10
تغییر آدرس سامانه آموزش
فرم الکترونيکی رفع مغایرت اطلاعات آموزشی و مالی دانشجویان
1393-9-3
فرم الکترونيکی رفع مغایرت اطلاعات آموزشی و مالی دانشجویان
فرم الکترونیکی تقاضای رمز عبور جهت استفاده از اینترنت دانشجویان
1393-8-25
فرم الکترونیکی تقاضای رمز عبور جهت استفاده از اینترنت دانشجویان
برگزاری کلاس های تربیت بدنی 1 و 2 و تخصصی در دانشکده هنر و معماری
1393-8-17
نام و نشانی خوابگاه های دانشجویی خواهران
1393-8-7
تعداد خوابگاه های دانشجویی خواهران افزایش یافت
برنامه جلسات توجیهی دانشجویان ورودی جدید 93-94
1393-7-15
برنامه حذف و اضافه اینترنتی نیمسال اول 93-94
1393-7-9
اطلاعیه وام بلندمدت (وزارت علوم) جهت نیمسال اول 93-94
1393-7-9
خوابگاه های تحت پوشش دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1393-6-16
اصلاحیه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در خصوص اسامی و نشانی خوابگاه های دانشجویی
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته
1393-6-12
چگونگی محاسبه درس وصایای امام (ره) در دوره کارشناسی ارشد